Přírodní památka Trávní dvůr

Přírodní památka Travní dvůr se nachází v katastrálních území obcí Hrabětice a Hrušovany nad Jevišovkou (okr. Znojmo) a obce Jevišovka (okr. Břeclav). Jedná se o Evropsky významnou lokalitu zařazenou do území s významným zastoupením prioritního typu přírodního stanoviště „smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy“. Rozloha chráněného území je cca 340 ha.

Kolem ramena řeky Dyje se rozprostírají lužní lesy (jasanovo-olšové) a biotopy říční nivy, které zahrnují zejména trvalé a periodické vodní toky a nádrže, nížinné pastviny a vlhké louky a podmáčené i terestrické rákosiny. Ze živočichů se zde vyskytují chráněné živočišné druhy kuňka obecná, lesák rumělkový a piskoř pruhovaný.

Přírodní památka Trávní dvůr

Přírodní památka Trávní dvůr

Trávní dvůr nabízí několik základních biotopů:

Extenzivní louky

Extenzivní louky jsou louky s nízkým obsahem dusíku (bez hnojení), čímž jsou navyklé na nízký obsah živin. Díky tomu patří tento biotop mezi nejbohatší společenstva vůbec, protože nedochází k vytlačení druhové skladby (bojnější vegetace nevytlačuje slabší). Z živočišné říše jsou zde zastoupeni z brouků majka obecná a zlatohlávek tmavý a z motýlů batolec červený.

Mokřadní, podmáčená stanoviště s bylinnou vegetací

Z rostlin můžete vidět prstnatec pleťový nebo pryšec bahenní, z motýlů pestrokřídlece podražcového a z ptactva motáka pochopa nebo bramborníčka černohlavého.

Nevysychající nebo jen vzácně vysychající vodní nádrže

Z rostlin můžete vidět růžkatce potopeného, ze živočichů bobra evropského, klínatku rohatou, potápku malou nebo užovku obojkovou.

Periodické vodní nádrže

Periodické vodní nádrže umožňují repreodukci obojživelníkům a pomáhají zvyšovat druhovou diverzifitu. Kvůli absenci ryb se zde mohou rozmnožovat listonoh letní nebo žábronožky.

Plochy s narušovaným povrchem, přechodová společenstva

Z rostlin je zastoupen např. kruštík bahenní a šišák hrálovitý, z ptactva konipas luční.

Vodní toky

Ze živočichů se na vodních tocích daří klínatce žlutonohé, piskoři pruhovanému, mníku jednovousému a vydra říční.

Vodní biotop Trávní dvůr

Vodní biotop Trávní dvůr

Vzrostlé lesy s přirozenou druhovou skladbou

Můžete zde vidět např. z rostlin ostřici černoklasou, ze živočichů lesáka rumělkového a z ptactva čápa černého, datla černého nebo orla mořského.

Zasolené půdy

Zasolování půd je půdotvorný proces způsobený zvýšeným obsahem solí v půdních vodách. Při vypařování dochází ke krystalizaci solí v půdě, což v suchých obdobích způsobuje rozpad půdy.
Z rostlin jsou zastoupeny blešník úplavičný, komonice zubatá a ledenec přímořský.

Fotografie z exkurze Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Trávním dvoře.
Navštivte a procestujte Hrušovansko (např. Emin zámek, Přírodní památku Hevlínské jezero nebo Naučnou stezku Údolím lásky). Máme zde hodně zajímavých míst i cyklostezek. Pro delší pobyt se můžete ubytovat v Penzionu Semerád v Hevlíně odkud to máte kousek do Termálních lázní Laa an der Thaya.